Arbetet innebar stöd under hela processen vid uppsägning av avtal gällande butikslokal för ändrade villkor. Ingående delar var upprättande av uppsägningshandling, delgivning, kontroll av motpartens uppsägning samt förhandling om villkor för nytt hyresavtal. I uppdraget ingick även att kontrollera och bedöma marknadshyran för den aktuella lokalen samt stöd vid sammanträde i hyresnämnden.

Uppdraget innebar hjälp under hela processen från överenskommelse med avträdande hyresgäst till ny inflyttad hyresgäst.
Delar som ingick i uppdraget var bland annat överenskommelse med avträdande hyresgäst om återställning, uthyrning, beräkning av budget, avtal med ny hyresgäst med särskilda bestämmelser för hyresgästanpassning, initiering av projektledare, fastighetsägarstöd under ombyggnad, ledning av entreprenör samt slutligen inflytt och slutkontroll av projektkostnader.

Uppdraget innebar rådgivning och upprättande av avtal efter uppsägning för avflytt då hyresvärden hade behov av lokalen för annan verksamhet. Överenskommelsen som gjordes innebar att ett engångsbelopp erlades av hyresvärden till hyresgästen samtidigt som hyresgästens respektive hyresvärdens ansvar reglerades. Exempel på regleringar var ansvar för nedmontering av installationer för verksamheten och äganderätt gällande inventarier.

Fastighetsägaren ville göra en översyn av avtal för den totala förvaltningen. Uppdraget innebar rådgivning och granskning av avtal för den ekonomiska och tekniska förvaltningen samt av avtal för drift och skötsel. Exempel på områden man önskade klarlägga hos entreprenörerna var den tekniska kompetensen, befintliga rutiner för arkivering av handlingar, projektkompetens samt eventuella påslag vid anlitande av sido- och underentreprenörer.