Våra tjänster

Våra tjänster

Vår grundinställning till fastighetsföretagande är – att öka fastigheternas värde, att hyresgästerna är nöjda samt att förvaltning och underhåll sköts effektivt och efter behov.

Utifrån erfarenhet vet vi att det så gott som alltid finns möjligheter att effektivisera och förbättra resultatet vilket leder till ökade fastighetsvärden. Det kan vara hyresavtal som inte har omförhandlats, utrymmen där man borde ändra användning eller som står tomma, underhållsarbeten som inte har upphandlats i konkurrens eller leverantörsavtal som inte har setts över under en längre tid.

Vi erbjuder uppdragsgivare helhetslösningar för fastighetsägaransvar eller skräddarsydda lösningar efter behov. Nedan ses exempel på tjänster vi erbjuder.

Ägarstöd

Att äga fastigheter innebär ett stort ansvar och många beslut fattas som har stor påverkan på värdet och den långsiktiga utvecklingen av fastigheten.

Hyresavtal och förhandling

En kontinuerlig översyn av de avtal som finns och löpande dialog med nyttjare och hyresgäster är av avgörande betydelse för fastighetens långsiktiga resultat.

Lokaluthyrning

Att minimera tiden för hur länge lokaler är vakanta är en grundläggande del i fastighetsföretagande. Men när det finns utrymmen som man vill hyra ut är det inte bara hyran som är av betydelse.

Fastighets-utveckling

Det finns ofta möjligheter att skapa extra värden i en fastighet. Det kan vara en lokal som kan användas som bostad, ett outnyttjat utrymme som kan användas bättre eller en möjlighet till utbyggnad.

Projektledning

Genomförande av projekt och investeringar innebär ofta stora utgifter under en kort tid vilka har en stor påverkan på fastighetens långsiktiga värde och resultat.

Upphandling och kostnadsstyrning

Förutom att hanteringen av drift och löpande underhåll påverkar de nuvarande kostnaderna så påverkar hur väl fastigheten sköts i vilken omfattning som större underhållsinsatser behöver göras.